GENERAL CONDITIONS GOVERNING ACCOUNT

 1. The laws and regulations of Nepal and customes and procedures common to Banks in Nepal will apply to and govern the conduct of account opened with the Bank.
  यस बैंकमा खोलिएको खाताको सञ्चालन नेपालमा प्रचलित ऐन, नियम तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रचलित परम्परा र चलन अन’सार ह’नेछ .
 2. The cheques issued by the Bank are the assets of A/C should keep those cheques secure. In case of loss/theft of those cheques or payment due to any type of forgery, Bank will not be liable.
  बैंकद्वारा प्रदान गरिएको चेक(हरु) खातावालाको सम्पत्ति हुन् र ती चेक(हरु) लाई खातावालाहरुले सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । खातावालाहरुले ती चेक(हरु) हराएमा चोरिएमा वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट झुठो दस्तखत भई भुक्तानी भएमा बैंकलाई जवाफदेही बनाउन पाउने छैन ।
 3. Commissions and/or service charge will be levied by the Bank as applicable.
  बैंकले नियम अनुसारको कमिशन र÷वा सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
 4. The funds in an account would be considered by the bank to be security for all the obligations present or future of the account holder to the Bank and in the event of the dishonor of such obligations the Bank entitled to utilize such funds against the obligations of the account holder to the Bank without notice to the account holder.
  खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम खातावालाको बैंक उपर रहेको हरेक प्रकारको दायित्वको (वर्तमान वा भविष्यमा सिर्जना हुने) सुरक्षण सरह मानिने छ र खातावालाको उक्त रकमहरु बैंकले खातावालालाई कुनै सूचना नदिई त्यस्तो दयित्व वापत कट्टी गरी मिलान गर्न सक्नेछ ।
 5. Statement of account will be provided on demand.
  खाताको विवरण माग गरे बमोजिम उपलब्ध गराइने छ ।
 6. If there is no transaction in the account for a period of 6 months or more, the account becomes dormant. The account holder has to be self present to make the account operative.
  ६ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म खातामा कुनै कारोवार नभएमा उक्त खाता निष्कृय हुनेछ । त्यसपछि सो खाता संचालन गर्न खातावाला स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
 7. I/We hereby declare that the account at Sunrise Bank is opened with monies, earned through lawful means. All transactions while opening and operating of account legally valid and this account shall not be used/operated against the prevailing laws relating to the anti money laundering and banking offence and plenishment. If the Bank has a doubt or received any information in terms of my/our account operation is against the laws, the Bank reverse the right to block the account and inform the same to the concerned authorities.
  कानुनी रुपबाट आर्जित रकमले यस सन्राइज बैंकमा खाता खोलिएको कुरा म÷हामी घोषणा गर्दछौं । उक्त खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा म÷हामीबाट हुने प्रत्येक कारोबारहरु समेत कानुनी रुपले मान्य तथा वैध हुने छन् र यस खातालाई मुद्रा शुद्घिकरण निषेध गर्ने तथा बैंकिङ्ग अपराध तथा कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरुको प्रतिकुल हुने गरी उपभोग वा सञ्चालन गरिने छैन । यदि उल्लेखित कानुनहरुको प्रतिकुल हुने गरी यस बैंकमा रहेको मेरो÷हाम्रो खाता संचालित भएको वा उपभोगमा आएको छ भन्ने कुरामा बैंकलाई शंका लागेमा वा बैंकले सो कुराको जानकारी पाएमा उक्त खाता रोक्का राखि सम्बन्धित निकायलाई सो सम्बन्धी जानकारी गराउने अधिकार बैंकमा सुरक्षित रहनेछ ।
 8. If anyone other than accountholder deposits amount in the account of the accountholder maintained at the Bank, it is assumed to be deposited in consent of A/C holder. Account holder can give separate instruction to the bank if otherwise.
  बैंकमा रहेको ग्राहकको खातामा खातावाला वाहेक अन्य कसैले रकम जम्मा गरेमा त्यस्तो रकम खातावालाको सहमतीमा जम्मा गरिएको मानिनेछ । अन्यथा हुनु पर्ने भएमा खातावालाले बैंकलाई छुट्टै निर्देशन दिनसक्नेछ ।
 9. A/c holder or the agent of A/C holder who come for withdrawal has to verify the amount at the counter. Any discrepancies or deficit in cash found thereafter leaving the counter, bank will not be liable.
  खातावाला वा निजको तर्फबाट भुक्तानी लिन आउने व्यक्तिले आफुले झिकिलिएको नगद काउन्टरमै गणना गर्नु पर्नेछ । ततपश्चात, त्यस्तो रकममा कुनै कमी वा नपुग हुन गएको वा कुनै कैफियत देखिएको भन्ने सम्बन्धमा बैंक जवाफदेही हुने छैन ।
 10. After the minor becomes major, if the accountholder himself/herself along with the guardian (A/c operator) does not present in the bank to update the signature along with his/her citizenship. Bank may restrict the guardian to operate such accounts.
  नाबालक वालिग भईसकेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित वालिग भएको व्यक्ति स्वयं संरक्षकसहित दस्तखत अध्यावधिक गर्न नआएमा बैंकले संरक्षकलाई खाता चलाउन दिनबाट बञ्चित गर्न सक्नेछ ।
 11. In case of Joint A/Cs, if otherwise given written notice, if any of the joint operators gives disputable instruction to the bank, then until the dispute settles convincingly to bank, bank can immediately block the operation of that account. In case if otherwise provided any instruction to the bank, if any one of the account holders decease, the remaining balance amount of the joint account will be paid to the remaining living Accountholders.
  संयूक्त नाममा खोलिएको खाताहरुको हकमा अन्यथा लिखत सूचना दिइएको अवस्थामा वाहेक संयूक्त खातावालाहरु मध्ये कसैले पनि विवादित निर्देशन जारी गरेमा बैंकलाई चित्तबुझ्ने गरी त्यस्तो विवाद समाधान नभएसम्म सम्वन्धित खाता सञ्चालनमा बैंकले तत्कालै रोक लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो खातामा कुनै कारणले जम्मा हुनुनपर्ने रकम जम्मा हुनगई ग्राहकवाट बैंकले फिर्तालिनुपर्ने भएमा त्यस्तो रकम बैंकमा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बैंक प्रति संयूक्त खातावालाहरु व्यक्तिगत एवं संयूक्त रुपमा जिम्मेवार हुनेछन् । साथै बैंकलाई अन्यथा कुनै निर्देशन दिइएको अवस्थामा वाहेक दुई वा सो भन्दा वढीको नाममा खोलिएको खाताका कुनै एक वा एकभन्दा वढी खातावालको मृत्यू भएमा खातामा रहेको मौज्दात जिवित रहेका खातावालाई भुक्तानी गरिनेछ ।
 12. In case if the amount mistakenly deposited in the account and bank has to refund back such amount, it will be the responsibilities of A/C holder/(s).
  खतामा कुनै कारणले जम्मा हुनु पर्ने रकम जम्मा हुनलाई ग्राहकबाट बैंकले फिर्ता लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो रकम बैंकमा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बैंक प्रति खातावालाहरु जिम्मेवार हुनेछन् ।
 13. Account holder has agreed to provide information to companies, representative office, standard determination bodies, insurer or agent of insurance agencies or the individual or organization where bank has duty to maintain secrecy and to publish claimant notice as per Bank's policy.
  कम्पनी वा सम्पर्क वा प्रतिनिधी कार्यालय, स्तर निर्धारण गर्ने निकाय, विमक वा वीमा दलाल तथा बैंकसंग गोपनियता कायम राख्ने कर्तव्य भएका अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिन तथा बैंकको नियमानुसार निक्षेपउपरको हकदावी लगायतका सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न खातावालको सहमती रहेकोछ ।
 14. Bank will not be liable if Account is not operative due to Bandh, strike, riot, civil war or other conditions beyond the bank's control.
  बन्द, हडताल, बन्देज, युद्ध नागरिक विद्रोह वा बैंकको कावुभन्दा वाहिरका अन्य परिस्थितिका कारण खाता सञ्चालनमा बाधा परेमा बैंक जवाफदेही हुनेछैन ।
 15. Without adversely effecting the conditions mentioned in the terms & conditions, Bank may close, block or freeze the transaction of the account to entail the instructions of courts or regulatory body or for Bank's requirement with or without notice to accountholder.
  यी शर्तबन्देजहरुमा अन्यत्र लेखिएका कुराहरुमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी कुनै अदालति वा प्रशासनिक वा अन्य कुनै आदेश निर्देशन पालना गर्ने सिलसिलामा वा बैंक स्वयंमलाई आवश्यक परेको अवस्थामा खातावालालाई सूचना नदिई बैंकले त्यस्तो खाता बन्द गर्न, रोक्का राख्न वा खाताबाट हुने कारोबारलाई निलम्वन राख्न सक्नेछ ।
 16. Bank may implement the rules on not to issue the cheque lesser than specified amount. Bank will do the payment of notes or Dollar or currency against the cheque of the customer on the specified denomination only if the Bank avails such denomination with them.
  बैंकले निश्चित रकम भन्दा कम रकमको चेक काट्न नपाइने नियम बनाउन सक्नेछ । माग गरिएको दरका नोट वा डलर वा पैसामा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी काटिएको चेकको भुक्तानी बैंकमा त्यस्तो दरको नोट वा डलर वा पैसा उपलव्ध भए सम्म मात्र भुक्तानी गरिनेछ ।
 17. The information to be provided to the customer by the bank will be provided in the address mentioned by the customer or any one of the address mentioned in joint account through postage or courier or email or any other medium. It will be assumed that customer has received the information proved in such manner. Hence, customers have to provide the information to the bank immediately if any changes in address.
  बैंकले ग्राहकलाई दिने कुनै पनि सूचना ग्राहकले दिएको ठेगानामा वा संयूक्त खाता भए कुनै एकजनाले दिएको ठेगानामा हुलाक वा कुरियर (मेल) वा अन्य माध्यमद्धारा पठाउनेछ । त्यसरी पठाईएमा सूचना ग्राहकले प्राप्त गरेको मानिनेछ । तसर्थ ग्राहकले आफ्नो ठेगानामा कुनै परिर्वतन भएमा सोको जानकारी बैंकलाई दिनुपर्नेछ ।
 18. Bank may use the balance available in this account for recovery of loan or settlement of any other receivable from the customers. In such cases, it is assumed that customer has provided A/C debit authority to the bank.
  बैंकले ग्राहकबाट उठाउनु पर्ने कर्जा लगायतको अन्य कुनै किसिमको बक्यौता रकम फछ्यौट गर्नको लागि प्रस्तुत खाता उपयोग गर्न सक्दछ । यस अवस्थामा ग्राहकले बैंकलाई खाता खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको मानिनेछ ।
 19. Unless otherwise provided instruction, after the maturity of term deposit of the customer, the principle amount will be transferred to the saving account of the customer maintained in the bank.
  ग्राहकको अन्यथा निर्देशन रहेको अवस्थामा वाहेक निश्चित अवधि तोकी खोलिएका मुद्दती प्रकृतिका खातामा तोकिएको समयावधि पश्चात कुनै व्याज प्रदान गरिनेछैन ।
 20. If Bank has to bear any legal expenses, the accountholder will reimburse all the expenses incurred due to the dispute of this account.
  सम्बन्धित खाता सम्बन्धी विवादमा बैंकले कानूनी लगायत अन्य कुनै पनि किसिमका खर्च व्यहोर्नु परेमा सो वापतमा खातावालाले बैंकलाई पूर्ण क्षतीपूर्ती प्रदान गर्नेछ ।
 21. It will be the responsibility of the customer to submit the required documents after expiry to the bank for renewal of any accounts. Bank will not be liable for follow up process.
  कुनै खास किसिमका खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने अवधि उल्लेखित कागजातहरुमा उल्लेखित समयावधि नाघेपछी नविकरण गराई कागजात उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी ग्राहकको हुनेछ । यस सम्बन्धमा बैंकले ताकेता गर्न बाध्ये हुनेछैन ।
 22. Customer will update their KYC on regular interval if there are any changes in the information by filing the KYC Form of the Bank. Bank reserves the right to block or close accounts whose KYC is not updated.
  ग्राहकले बैंकलाई समय समयमा ग्राहक पहिचान फाराम भरी ग्राहकको पहिचान अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ग्राहकले आफ्नो पहिचान अद्यावधिक नगरेमा बैंकले यस्तो खाता बन्द÷रोक्का गर्न सक्नेछ ।
 23. The Bank reserves the right to amend these rules at any time and in any manner which the Bank deems necessary with or without notice to the applicants or the public.
  बैंकले आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पनि बेला पूर्व सूचना सहित वा वेगर पनि खाता सञ्चालन सम्बन्धि यी नियमहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

How to use ATM
Contact Us

P.O. Box: 15203

Gairidhara Crossing, Kathmandu, Nepal

Tel: 4004560, 4004561, 4004562

Fax: 977-1-4422475

Email: info@sunrisebank.com.np

SWIFT: SRBLNPKA
Toll Free # 16600122444

Social Networks

Online Payment Partner

Subsidiary of Sunrise Bank